Regulamin

§1. Przedmiot.

 

Regulamin określa zasady i warunki zakupu i realizacji usług przez klienta.  Zawiera również informacje na temat przetwarzania danych osobowych, prawa do odstąpienia od umowy oraz trybu postepowania reklamacyjnego.

 

§2. Słownik i definicje.

 

Sprzedawca – Gate4 J. Konasiuk spółka jawna z siedzibą w (70-340) Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 34/35. Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000800453, REGON: 384185223, NIP: 8522658441.

 

Klient – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

 

Konsument – Osoba fizyczna dokonująca zakupu usługi lub towaru na cele niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 

Regulamin – Niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

 

Rezerwacja – Wybór przez klienta konkretnego terminu wykonania usługi (dzień i godzina).

 

Voucher – Zakupiony wcześniej kupon umożliwiający dokonanie rezerwacji usługi.

 

Usługa – Symulacja lotu samolotem airbus a320.

 

Użytkownik – Osoba fizyczna korzystająca z serwisu jet-team.pl, a także z usługi w lokalu.

 

Urządzenie – Symulator lotu samolotem Airbus a320.

 

Serwis internetowy – Strona www i konta sprzedawcy w mediach społecznościowych.

 

Slot – Odcinek czasu

 

§3. Zawieranie umowy.

 

 1. Umowa jest zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego.

 

 1. Zakup usługi możliwy jest w dwóch wariantach:

 

A. Rezerwacja – Polega na wskazaniu przez klienta za pomocą serwisu internetowego dnia i godziny wykonania usługi.

 

Do dokonania rezerwacji niezbędne jest podanie następujących danych:

 

ii. Imię i nazwisko,

iii. Adres zamieszkania

iv. Adres e-mail,

v. nr telefonu.

 

B. Voucher – Polega na zakupie kuponu umożliwiającego dokonanie rezerwacji www późniejszym terminie wśród dostępnych wolnych terminów.

 

i. Voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu.

ii. Za niewykorzystanie vouchera w określonym na nim terminie nie przysługuje zwrot zapłaconych kwot.

 

 1. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem dotpay.pl.

 

 1. Niestawienie się klienta w lokalu w zarezerwowanym terminie jest równoznaczne z wykorzystaniem usługi.

 

§4. Zmiany w zawartej umowie.

 

Zmiana terminu realizacji usługi jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem. Aby dokonać zmiany należy skontaktować się telefonicznie na numer 515 320 320 lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@jet-team.pl. Potwierdzenie zmiany terminu zostanie dokonane pocztą elektroniczną na adres podany w

 

§5. Realizacja umowy.

 

 1. Usługa zostaje wykonana w chwili rozpoczęcia korzystania z urządzenia.

 

 1. Użytkownik powinien zgłosić się na 15 (piętnaście) minut przed lotem w celu przekazania podstawowych informacji na temat korzystania z urządzenia.

 

 1. Rezerwacja terminu ma określony czas rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi, w związku z czym opóźnione z przyczyn leżących po stronie użytkownika rozpoczęcie korzystania z usługi nie ma wpływu na czas zakończenia.

 

 1. Do realizacji usługi niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość użytkownika.

 

§6. Reklamacje.

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru lub usługi, klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego regulujące uprawnienia z tytułu rękojmi.

 

 1. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie jej na adres sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@jet-team.pl.

 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłaszanej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli klientem jest konsument, w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

 

§7. Wymagania techniczne.

 

Do korzystania z serwisu niezbędne jest korzystanie przez klienta/użytkownika z urządzenia posiadającego dostęp do sieci internet, przeglądarki internatowej w aktualnej wersji, aplikacji umożliwiającej otwieranie plików w formacie pdf, oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§8. Prawo do odstąpienia od umowy.

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy zawartej na odległość. W przypadku gdy konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Gate4 J. Konasiuk spółka jawna, 70-340 Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 34/35 lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@jet-team.pl.

 

 1. W przypadku skutecznego dokonania odstąpienia:

 

i. Odstąpienia od umowy zakupu vouchera – Voucher traci ważność.

ii. Od umowy, której przedmiotem było dokonanie rezerwacji usługi – Rezerwacja przestaje obowiązywać.

iii. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty w taki sam sposób jak została zapłacona.

 

 1. Konsumentowi traci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli usługa została wykonana.

 

§9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. Administratorem pani/pana danych osobowych jest Gate4 J. Konasiuk spółka jawna, al. Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin,

 

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@jet-team.pl.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie (opcje: subskrypcji, konkursu itp.) A konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: subskrypcji newsletteru, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach).

 

§10. Postanowienia końcowe.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. Cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Korzystanie przez klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu klienta.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej modyfikacji.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszania lub czasowego wstrzymywania pracy serwisu internetowego. Nie ponosi również odpowiedzialności za działania siły wyższej takiej jak awarie sieci internet. W przypadku braku działania serwisu kontakt ze sprzedawcą w celu dokonania rezerwacji jest możliwy pod nr telefonu 515 320320.
Gdzie nas znajdziesz?

ul. Głębocka 5,
03-287 Warszawa

Kontakt

Wysyłając wiadomość , wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w Polityce prywatności.

gtag('config', 'AW-673912627');